Produkty:Manganistan draselný p.a.

KMnO4

Potassium permanganate

CAS [7722-64-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,007%
Chloridymax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,2%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  nebezpečný pre životné prostredie

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 22Škodlivý po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.