Produkty:N-(1-naftyl)etyléndiamín dihydrochlorid p.a.

C12H14N2 . 2HCl

CAS [1465-25-4]

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.