Produkty:1,2,3-Benzotriazol čistý

C6H5N3

CAS [95-14-7]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 33Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.
R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.
R 52/53Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.