Produkty:Červeň kongo - indikátor p.a.

C32H22N6O6S2Na2

Congo Red

CAS [573-58-0]

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H350  Môže spôsobiť rakovinu
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 45Môže spôsobiť rakovinu.
R 63Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.