Produkty:Kyselina malonová p.a.

C3H4O4

CAS [141-82-2]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%
Teplota topenia135-137°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36Dráždi oči.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.