Produkty:Chlorid lítny monohydrát p.a.

LiCl . H2O

CAS [8511-44-2]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 95%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36/38Dráždi oči a pokožku.