Produkty:Kyselina citrónová monohydrát p.a.

C6H8O7

CAS [77-92-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,002%
Chloridymax. 0,0005%
Síranový popolmax. 0,02%
C2O4max. 0,05%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H315  Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.