Produkty:Fenolftaleín - 5% roztok

CAS [77-09-8]

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.