Produkty:Hliník práškový čistý

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H250 Pri kontakte so vzduchom sa spontánne vznieti.
H261 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

P vety

P222 Zabráňte kontaktu so vzduchom.