Produkty:Hydrochinón pre foto

C6H4(OH)2

CAS [123-31-9]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%
Rozpustnosť v H2O5,9 g/l pri 15°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.