Produkty:Chróman bárnatý p.a.

BaCrO4

CAS [10294-40-3]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%
Chloridymax. 0,01%
Femax. 0,005%
Látky nerozp. v HClmax. 0,1%

Piktogramy

Pozor

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).