Produkty:Sorban draselný

C6H7KO2

CAS [24634-376-1]

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36Dráždi oči.
R 38Dráždi pokožku.

S vety

S 28.2Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom mydla a vody.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.