Produkty:Červeň neutrálna - indikátor p.a.

C15H17ClN4

CAS [553-24-2]

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H340  Môže spôsobovať genetické poškodenie

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.