Produkty:Kyselina sírová 1:3 p.a.

H2SO4

CAS [7664-93-9]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložky3/4

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.