Produkty:Butylglykol p.a.

C6H14O2

CAS [111-76-2]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,5%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P302 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  zdraviu škodlivý

R vety

R 20/21/22Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 36/38Dráždi oči a pokožku.

S vety

S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.