Produkty:Butyldiglykol

C8H18O3

CAS [112-34-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P264  Po manipulácii starostlivo umyte ruky pod tečúcou vodou
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36Dráždi oči.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.