Produkty:Benzenesulfonic acid,4-C10-13sec-alkyl der.

CAS [85536-14-7]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 95%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.