Produkty:Kyselina chlorovodíková 2:1

HCl

CAS [7647-01-0]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložky66,7%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315  Dráždi kožu.

P vety

P262  Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 37Dráždi dýchacie cesty.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.