Produkty:Sulfid antimoničný

Sb2S5

CAS [1315-04-4]

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H228 Horľavá tuhá látka.
H302 Škodlivý po požití.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.