Produkty:4-Nitroanilín p.a.

C6H6N2O2

CAS [100-01-6]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 98%
Teplota topenia146-149°C
pH7

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.