Produkty:ETABEN 100

C2H5OH

CAS [64-17-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,8%
H2Omax. 0,2

Piktogramy

Pozor

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.