Produkty:Kyselina chloristá c=1mol/liter

HClO4

Perchloric acid

CAS [7601-90-3]

Špecifikácia

Síranymax. 0,001%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,000005%
Síranový popolmax. 0,003%
Voľný chlórmax. 0,00005%
Celkový Nmax. 0,001%
c1 mol/liter

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H271  Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

  oxidujúci

R vety

R 5Zahriatie môže spôsobiť výbuch.
R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

S vety

S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.