Produkty:Pyrofosforečnan sodný, dekahydrát p.a.

Na4P2O7 . 10 H2O

CAS [13472-36-1]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%
Látky ner. v H2Omax. 0,2%
Strata žíhanímmax. 0,5%
Obsah P2O5max. 54%
pH(1% H2O)9,8 - 10,8

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.