Produkty:Kyselina DL-jablčná 20% roztok

C4H6O5

CAS [6915-15-7]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 19,9%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý