Produkty:Kyselina chlorovodíková - 0,1M p.a.

HCl

CAS [7647-01-0]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,01

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262  Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.