Produkty:Bromičnan draselný p.a.

KBrO3

CAS [7758-01-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Sírany0,005%
Fe0,005%
Pb0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H271  Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H301 Toxický po požití.
H350  Môže spôsobiť rakovinu

P vety

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  oxidujúci

R vety

R 9Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.
R 25Jedovatý po požití.
R 45Môže spôsobiť rakovinu.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 17Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.