Produkty:Luminol

C8H7N3O2

CAS [521-31-3]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 98%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.