Produkty:Pyrogalol

C6H6O3

CAS [87-66-1]

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H333Môže byť škodlivý pri vdýchnití.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.