Produkty:Antimón kovový

Sb

Piktogramy

Pozor

H vety

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.