Produkty:BRENSURF SLES 26 p.a.

CAS [68891-38-3]

Špecifikácia

Nenechajte zmrznúť
Obsahuje alkoholy C12-C14

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H315  Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 38Dráždi pokožku.
R 41Riziko vážneho poškodenia očí.
R 52/53Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.