Produkty:Dietyléter p.a.

C4H10O

Ethylether

CAS [60-29-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Neprchavé látkymax. 0,001%
H2Omax. 0,15%
Kyslosťmax. 0,0002%
Bod vzplanutia-40°C
Etanolmax. 0,1%
Metanolmax. 0,02%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 019 Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  extrémne horľavý

R vety

R 12Mimoriadne horľavý.
R 19Môže vytvárať výbušné peroxidy.
R 22Škodlivý po požití.
R 66Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R 67Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 9Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 29Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
S 33Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.