Produkty:Difenylamín p.a.

C12H11N

Diphenylamine

CAS [122-39-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Teplota topeniamin. 52°C
Síranový popolmax. 0,05%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 33Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.
R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.