Produkty:



Jodid kademnatý p.a.

CdI2

CAS [7790-80-9]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,5%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.