Produkty:RANEY NICKEL, AKTIVATED CATALYST

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 50%
H2O47-53%
Ni46-49%
Al1-4%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H251 Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302 + P352PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.