Produkty:Difenylkarbazón p.a.

C13H12N4O

Diphenylcarbazone

CAS [538-62-5]

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.