Produkty:Draslík čistý

K

CAS [7440-09-07]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H260 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P231 Manipulujte v prostredí s inertným plynom.
P232 Chráňte pred vlhkosťou.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

  vysoko horľavý

R vety

R 14Prudko reaguje s vodou.
R 15Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.
R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 14/15Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

S vety

S 3Uchovávajte na chladnom mieste.
S 5.2Obsah uchovávajte pod petrolejom.
S 28.2Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom mydla a vody.
S 3/9/14.4/49Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu vody a alkálií.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.