Produkty:Dihydrogénfosforečnan amónny p.a.

NH4H2PO4

Fosforečnan amónny - primárny

CAS [7722-76-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,001%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,002%
Pbmax. 0,002%

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 38Dráždi pokožku.
R 36/37Dráždi oči a dýchacie cesty.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.