Produkty:5-FITC čistá

C21H11NO5S

CAS [3326-32-7]

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272  Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P302 + P352PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333 + P313Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P342 + P311Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.