Produkty:Izopropylalkohol čistý

CAS [67-63-0]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,8%
Neprchavé látkymax. 0,005%
Kyslosťmax. 0,001%
Bod vzplanutia12°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.