Produkty:Isobutanol p.a.

(CH3)2CHCH2OH

CAS [78-83-1]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložky99%
H2Omax. 0,1%
Voľné kyselinymax. 0,01%

Piktogramy

Pozor

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.