Produkty:Dihydrogénfosforečnan vápenatý-monobasic p.a.

Ca(H2PO4)2

Fosforečnan vápenatý primárny monohydrát

CAS [7758-23-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 93%
Síranymax. 0,1%
Chloridymax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.