Produkty:1,2 - Dichlóretán p.a.

C2H4Cl2

1,2-Dichloretane

CAS [107-06-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
H2Omax. 0,1%
Voľné kyselinymax. 0,001%
Bod vzplanutia13°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H350  Môže spôsobiť rakovinu

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 22Škodlivý po požití.
R 45Môže spôsobiť rakovinu.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.