Produkty:Dichlórmetán čistý

CH2Cl2

Methylenchlorid

CAS [75-09-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 98,5%
H2Omax. 0,05%
Voľné kyselinymax. 0,001%

Piktogramy

Pozor

H vety

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

P vety

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 20Škodlivý pri vdýchnutí.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.