Produkty:1,4-Dioxán p.a.

C4H8O2

1,4-Dioxane

CAS [123-91-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Neprchavé látkymax. 0,01%
H2Omax. 0,05%
Voľné kyselinymax. 0,01%
Bod vzplanutia11°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 019 Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 19Môže vytvárať výbušné peroxidy.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 36/37Dráždi oči a dýchacie cesty.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.