Produkty:Ditioničitan sodný p.a.

Na2S2O4

CAS [7775-14-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 87%
Chloridymax. 0,01%
Femax. 0,002%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
H251 Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.
H302 Škodlivý po požití.

P vety

P235 + P410Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 7Môže spôsobiť požiar.
R 22Škodlivý po požití.
R 31Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 28.1Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.
S 43V prípade požiaru použite ... Nikdy nehaste vodou.
S 7/8Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.