Produkty:



Dusičnan amónny p.a.

NH4NO3

Ammonium nitrte

CAS [6484-52-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,002%
Chloridymax. 0,0005%
Femax. 0,0002%
pH(5% v H2O, 20°C)4,5 - 6
Síranový popolmax. 0,01%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 15Uchovávajte mimo dosahu tepla.
S 17Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.