Produkty:Chlorid hlinitý bezvodý p.a.

AlCl3

Aluminum chloride anhydrous

CAS [7446-70-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Femax. 0,02%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

S vety

S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 7/8Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.