Produkty:Bromid sodný p.a.

NaBr

Sodium bromide

CAS [7647-15-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Sírany0,005%
Chloridymax. 0,2%
Stata sušenímmax. 0,5%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 24/25Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.